Tuesday, August 09, 2005

Ti Pannakainaw ken Pannakabukel ti Timpuyog

Kakabsat:

Daytoy ti umok ti Timpuyog dagiti Mannurat nga Ilokano iti America--wenno TMI America.

Dagitoy man dagiti muhon a konsepto a kayatmi koma a prinsipio ti timpuyogtayo:

(1) sirmataenmi ti panagkakammayet dagiti amin a mannurat iti amin a sulinek ti lubong;

(2) sirmataenmi met ti pannakaitandudo ti Literatura Ilokana (LI) saan laeng nga iti Kailokuan no di ket kadagiti isu amin a disso a pakaad-adalan ti kannawid, kurditan, ken kananakem ni Ilokano; ken

(3) sirmataenmi ti nasamsamay a pannakasukisok kadagiti amin a gappuanan dagiti mannurat tapno iti kasta mailugar dagitoy a gapuanan iti pakasaritaan ti literatura dagiti Ilokano, iti pakasaritaan ti literatura ti pagilian a Filipinas, iti pakasaritaan ti literatura iti Abagatan-a-Daya nga Asia, iti pakasaritaan ti literatura iti Amianan nga Amerika, ken iti pakasaritaan ti literatura nga exilo.

Nabaknang ti LI ngem nasken ken rumbeng a maadal , maipatarus, ken maiwarnak iti sibubukel a lubong. Saan nga umanay a datayo laeng nga Ilokano ti agbasbasa ken mangap-apresiar kadagiti gapuanantayo. Nasken nga iburay ti kapanunotan nga adda kadagiti gapuanantayo gapu ta saantayo a kukua a bukbukod dagitoy a kapampanunotan no di ket kukua dagitoy dagiti amin a mayat nga umawat ken mangtagikua.

Innadal ti kalaingan nga instrumento ditoy TMI America, saan ketdi a sinnirigan a kas iti pamsaakan dagiti agpipinnallot a kananakem dagiti pada a mannurat.

Sapay ta agballigi ti TMI America kadagitoy a panngep.

Katinnakunaynay ti TMI America ti The Weekly Inquirer Philippines, maysa a weekly broadsheet a maiwarwarnak idiay California, Estados Unidos ken pagpapaayan ni Aurelio S. Agcaoili a kas hepe ti editorial. Maiwarwaras ti Inquirer kadagiti sabasabali nga estado ti US agraman iti Canada, New Zealand, ken Australia.

Ala ngarud, sapay ta ditoy tayo nga agtutungtong. Isarunotayo a buklen ti TMI-Global.


Iti nagan ti TMI America,
A. S. Agcaoili